Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Karta Dużej Rodziny

2020-12-22

W dniu 22 grudnia 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, /Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny Dz.U z 2017 poz. 1832/ ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem. 35, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w w/w ustawie lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: http://www.kartaduzejrodziny.pl

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzic /rodzice/ – przez którego rozumie się także rodzica /rodziców/ zastępczych lub osobę /osoby/ prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, ze zm.)

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic /rodzice/ lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  • szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej do kończ roku akademickiego,

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w rat. 10 ust. 4 pkt 4;

  1. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie dokumenty należy złożyć:

Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny