Świadczenia rodzinne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek dla opiekuna

2020-12-22

Podstawa prawna: Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zasiek dla opiekunów przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje:

Czytaj więcej o: Zasiłek dla opiekuna

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

2020-12-22

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje

Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Czytaj więcej o: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Specjalny zasiłek opiekuńczy

2020-12-22

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 poz 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Czytaj więcej o: Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek pielęgnacyjny

2020-12-22

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Czytaj więcej o: Zasiłek pielęgnacyjny

Dodatki do zasiłku rodzinnego

2020-12-22

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jedynie rodzinie, która posiada prawo do zasiłku rodzinnego.

Czytaj więcej o: Dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny

2020-12-22

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz.U z 2017 poz. 1952)

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje

Czytaj więcej o: Zasiłek rodzinny