Świadczenia niepieniężne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie

2020-12-22

Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie przysługują osobom lub rodzinom, jeśli są one tego pozbawione.

Czytaj więcej o: Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie

Poradnictwo specjalistyczne

2020-12-22

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Czytaj więcej o: Poradnictwo specjalistyczne

Sprawienie pogrzebu

2020-12-22

Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie.

Czytaj więcej o: Sprawienie pogrzebu

Składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe)

2020-12-22

Przysługuje osobie, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka). Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Czytaj więcej o: Składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

2020-12-22

Przysługuje:

  1. osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
  2. osoby pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu
Czytaj więcej o: Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Praca socjalna

2020-12-22

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w rozwinięciu lub wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

Czytaj więcej o: Praca socjalna