Program "Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2020

Od 1 lipca 2019 roku w programie „Rodzina 500+” roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Termin składania wniosków w  sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego  „ 500+”

 • wnioski elektroniczne - od 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)
 • wnioski papierowe -­ od 1 sierpnia 2019 r.

 

Najważniejsze zmiany w przyznawaniu świadczenia wychowawczego po 1 lipca 2019 r.

 

po wejściu w życie, z dniem 1 lipca 2019 r., ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 924):

 • świadczenia wychowawcze będą przysługiwały wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
 • prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko,
 • 3 miesiące na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od dnia urodzenia/przysposobienia dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 r.- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw),
 • ciągłość świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu przyznane zostało świadczenie na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku (jeżeli śmierć rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.- art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw).
 • zmiana okresu przyznania świadczenia od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r.

 

Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

 

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r.,

rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia,

musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

 

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

 

 

Uwaga !!!

 Rodzice  muszą pamiętać aby złożyć wniosek

do 30 września 2019 r., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko

z wyrównaniem od lipca br. 

 

 

 • Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.
 •  Organ właściwy lub wojewoda wyśle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
 •  W przypadku gdy osoba lub członek rodziny tej osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu przebywa poza granicami kraju Rzeczypospolitej Polskiej, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Nowy wzór wniosku o świadczenia wychowawcze, który obowiązuje od 1 lipca 2019 r.:

 

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia - sw-1

załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - sw-1z

 

Akty prawne:

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.924)
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2018 poz. 2134)
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają byc zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1777)

 

Przydatne linki:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
Data utworzenia:2020-12-22
Data publikacji:2020-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Nowak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1530