Stypendia i zasiłek szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2020

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2015 r. poz.2156 z póżn.zm),
 • Uchwała Nr XXXV/408/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Margonin
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1769 z późń. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych z  2003r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ),

Miejsce składania wniosków:

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. Kazimierza Jankowskiego 4 64-830 Margonin

Termin składania wniosków:

 • wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic niepełnoletniego ucznia lub jego prawny opiekun,
 • pełnoletni uczeń / słuchacz,
 • dyrektor szkoły / kolegium lub ośrodka,
 • świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 •     • są mieszkańcami Gminy Margonin,
 •     • w rodzinie zaistniało ww. zdarzenie.

O zasiłek szkolny można ubiegać się niezależnie od dochodu rodziny.

Osoba ubiegająca się o zasiłek szkolny winna udokumentować wystąpienie zdarzenia losowego stosownym dokumentem.

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2015 r. poz.2156 z póżn.zm),
Uchwała Nr XXXV/408/2017Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Margonin
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1952),

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym niepełnosprawnościami ze sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.Miejsce składania wniosków: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie ul. Kazimierza Jankowskiego 4  64-830 Margonin

Termin składania wniosków:

 • do 15 września – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych,
 • do 15 października - słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych

Wniosek mogą złożyć

 • rodzice niepełnoletniego ucznia lub jego prawni opiekunowie
 • pełnoletni uczeń / słuchacz,
 • dyrektor szkoły / kolegium lub ośrodka,
 • świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

WARUNKI DO OTRZYMANIA STYPENDIUM O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może przekraczać dochodu ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, który wynosi:- 514,00 zł netto na osobę w rodzinie,

Dochód ustala się z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany. Prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium winien w stosownym j terminie i zawierać komplet dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Margonin

Stypendium szkolne może być przyznane na : pokrycie kosztów edukacyjnych np. na zakup podręczników, lektur szkolnych, przyborów i artykułów szkolnych, pomocy naukowych, odzieży sportowej i obuwia sportowego, zakup komputera, monitora, oprogramowania, drukarki, abonament internetowy, koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, wycieczkach szkolnych

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. imienne faktury, rachunki, bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2015 r. poz.2156 z póżn.zm),
 • Uchwała Nr XXXV/408/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Margonin
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późń. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych z 2003r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ),

Miejsce składania wniosków:

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. Kazimierza Jankowskiego 4 64-830 Margonin

Termin składania wniosków:

 • wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic niepełnoletniego ucznia lub jego prawny opiekun,
 • pełnoletni uczeń / słuchacz,
 • dyrektor szkoły / kolegium lub ośrodka,
 • świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są mieszkańcami Gminy Margonin,
 • w rodzinie zaistniało ww. zdarzenie.

O zasiłek szkolny można ubiegać się niezależnie od dochodu rodziny.

Osoba ubiegająca się o zasiłek szkolny winna udokumentować wystąpienie zdarzenia losowego stosownym dokumentem.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
Data utworzenia:2020-12-22
Data publikacji:2020-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Nowak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1100