Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 poz 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Specjalny zasiłek opiekuńczy

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje

Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Zasiłek dla opiekuna

Podstawa prawna: Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zasiek dla opiekunów przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje:

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zasiłek dla opiekuna

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce
 • ojcu dziecka – 1) w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka 2) śmierci matki dziecka 3) porzucenia dziecka przez matkę
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego-do ukończenia 10 roku życia
 • osobie, która przysposobiła dziecka, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego-do ukończenia 10 roku życia

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie.

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Świadczenie rodzicielskie

Placówki udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy z terenu gminy Margonin

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Margoninie ul. Powst.Wlkp. 15 64-830 Margonin tel. 67-2847-139
 2. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Margoninie ul. Powst.Wlkp.15 64-830 Margonin, tel. 67-2847-139
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie ul. Kazimierza Jankowskiego 4 64-830 Margonin tel. (67)-2846-157, (67)-2846-200
 4. Komisariat Policji w Margoninie ul. Kościelna 14 64-830 Margonin tel.67-2811-330
22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Placówki udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy z terenu gminy Margonin