Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

„DOBRY START” - 300 ZŁ DLA UCZNIA

Od 1 lipca 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie będzie realizował rządowy program „Dobry start”

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r, świadczenie przysługuje raz w roku w kwocie 300 zł. na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje:

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: „DOBRY START” - 300 ZŁ DLA UCZNIA

Świadczenie wychowawcze 500+

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU “RODZINA 500+”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci poz. 195
 
W dniu 17.02.2016 r Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program “Rodzina 500+”, w ramach którego rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500,zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

JAK NALEŻY ROZUMIEĆ POJĘCIE “PIERWSZE DZIECKO”

Pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Świadczenie wychowawcze 500+

Program "Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku w programie „Rodzina 500+” roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Termin składania wniosków w  sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego  „ 500+”

 • wnioski elektroniczne - od 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)
 • wnioski papierowe -­ od 1 sierpnia 2019 r.

 

Najważniejsze zmiany w przyznawaniu świadczenia wychowawczego po 1 lipca 2019 r.

 

po wejściu w życie, z dniem 1 lipca 2019 r., ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 924):

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Program "Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.

Stypendia i zasiłek szkolny

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2015 r. poz.2156 z póżn.zm),
 • Uchwała Nr XXXV/408/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Margonin
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1769 z późń. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych z  2003r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ),

Miejsce składania wniosków:

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. Kazimierza Jankowskiego 4 64-830 Margonin

Termin składania wniosków:

 • wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Wniosek może złożyć:

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Stypendia i zasiłek szkolny

Karta Dużej Rodziny

W dniu 22 grudnia 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, /Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny Dz.U z 2017 poz. 1832/ ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem. 35, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w w/w ustawie lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: http://www.kartaduzejrodziny.pl

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic /rodzice/ – przez którego rozumie się także rodzica /rodziców/ zastępczych lub osobę /osoby/ prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, ze zm.)

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic /rodzice/ lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej do kończ roku akademickiego,

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w rat. 10 ust. 4 pkt 4;

 1. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie dokumenty należy złożyć:

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2017r. Poz. 220 ), ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Dodatek mieszkaniowy i energetyczny