Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Fundusz alimentacyjny

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 489)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku  należy dołączyć:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.), każdego członka rodziny - zał. nr 3,
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  - zał. nr 2,
 • informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej  Polskiej  i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne - zał. nr 6 albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji - zał. nr 7,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów,    
 • odpis podlegającego wykonaniu  orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej- zał. nr 5
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych  - zał. nr 4
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku
22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Fundusz alimentacyjny

Zasiłek rodzinny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz.U z 2017 poz. 1952)

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zasiłek rodzinny

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jedynie rodzinie, która posiada prawo do zasiłku rodzinnego.

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek pielęgnacyjny

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zasiłek pielęgnacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 poz 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Specjalny zasiłek opiekuńczy