Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Stypendia i zasiłek szkolny

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2015 r. poz.2156 z póżn.zm),
 • Uchwała Nr XXXV/408/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Margonin
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1769 z późń. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych z  2003r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ),

Miejsce składania wniosków:

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. Kazimierza Jankowskiego 4 64-830 Margonin

Termin składania wniosków:

 • wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Wniosek może złożyć:

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Stypendia i zasiłek szkolny

Karta Dużej Rodziny

W dniu 22 grudnia 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, /Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny Dz.U z 2017 poz. 1832/ ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem. 35, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w w/w ustawie lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: http://www.kartaduzejrodziny.pl

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic /rodzice/ – przez którego rozumie się także rodzica /rodziców/ zastępczych lub osobę /osoby/ prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, ze zm.)

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic /rodzice/ lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej do kończ roku akademickiego,

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w rat. 10 ust. 4 pkt 4;

 1. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie dokumenty należy złożyć:

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2017r. Poz. 220 ), ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Fundusz alimentacyjny

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 489)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku  należy dołączyć:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.), każdego członka rodziny - zał. nr 3,
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  - zał. nr 2,
 • informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej  Polskiej  i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne - zał. nr 6 albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji - zał. nr 7,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów,    
 • odpis podlegającego wykonaniu  orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej- zał. nr 5
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych  - zał. nr 4
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku
22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Fundusz alimentacyjny

Zasiłek rodzinny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz.U z 2017 poz. 1952)

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zasiłek rodzinny