Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie (adres: ul. Kazimierza Jankowskiego 4, 64-830 Margonin, telefon kontaktowy +48 67 284 62 00).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Ośrodka, w   szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy społecznej;
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów świadczeń rodzinnych;
3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów funduszu alimentacyjnego lub dłużników alimentacyjnych;
4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy materialnej;
5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy;
6. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów świadczenia wychowawczego
7. ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
8. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
9. ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
10. ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
11. ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.