Karta Dużej Rodziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2020

W dniu 22 grudnia 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, /Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny Dz.U z 2017 poz. 1832/ ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem. 35, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w w/w ustawie lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: http://www.kartaduzejrodziny.pl

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic /rodzice/ – przez którego rozumie się także rodzica /rodziców/ zastępczych lub osobę /osoby/ prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, ze zm.)

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic /rodzice/ lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej do kończ roku akademickiego,

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w rat. 10 ust. 4 pkt 4;

 1. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie lub ze strony internetowej http://www.kartaduzejrodziny.pl/w-polityce/348-karta-duzej-rodziny-wniosek-o-wydanie.html,
 2. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunki do co najmniej trojga dzieci;
 3. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 4. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 5. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 6. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 7. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 8. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Gdzie należy składać wnioski:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-2846-157

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
Data utworzenia:2020-12-22
Data publikacji:2020-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Nowak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1068